Son Dakika Haberleri

İncil ders notuİNCİL

 

Allah tarafındanHz. İsa'ya gönderilen; Tevrat'ın aslını doğrulayan Kur'an-ı Kerîm tarafındantasdik edilen ve bir anlamı da "yol gösterici, aydınlatıcı" olan(el-Maide, 5/46-48), dört büyük kitaptan birisi. Yunanca"Evangelion"; iyi haber, müjde demektir. Esas itibariyle Hz. İsa'nınhayatını, mucize ve faaliyetlerini, söylediği hikmetli sözleri, tebliğ etmişolduğu şeriat hakkındaki peygamberane hakikatları anlatmak için kullanılmıştır.Bu kelime ile ilk hristiyanlar; İsa'nın insanlara bildirisini, onları kötülükve günahtan kurtarmağa ve selamete götürmeğe geldiğine dair vaadini anlatmış veadlandırmışlardı. Hz. İsa da onu; "Tanrı'nın Krallığı'nın müjdesini (iyihaberini) duyurma" olarak tanımlar (Kitâb-ı Mukaddes, Matta, I, 1, 14;S.C.F.Brandon, A Dictionary of Comparative Religion, London, 1970, s. 310; AnneMerie Sechimmel, Dinler Tarihine Giriş Ankara 1955, s. 210).

 

Her ne kadarKur'an-ı Kerîm, Hz. İsa'ya gönderilen İncil'i tasdik ederse de, bugünküİncillerin Hz. İsa'ya gönderilen İncil'in tahrif edilmiş şekilleri olduğunaayetlerde şöyle işaret edilir:

 

"İncil sahipleriAllah'ın onda indirdiği ile hükmetsinler. Allah'ın indirdiği ilehükmetmeyenler, işte onlar fasık olanlardır" (el-Mâide, 5/47).

 

"Ey Kitabehli! Tevrat'ı, İncil'i ve Rabb'inizden size indirileni gereği gibiuygulamadıkça bir temeliniz olmaz" de (El-Mâide, 5/68).

 

"Onlarınizleri üzerinden peygamberlerimizi ardarda gönderdik; Meryem oğlu İsa'yı daardlarından gönderdik ve ona İncil'i verdik; ona uyanların gönüllerine şefkatve merhamet duyguları koyduk; üzerlerine bizim gerekli kılmadığımız fakat kendileriningüya Allah'ın rızasını kazanmak için ortaya attıkları ruhbaniyete bile gereğigibi riayet etmediler; içlerinde inanmış olan kimselere ecirlerini verdik; amaçoğu yoldan çıkmışlardır" (el-Hadid, 57/27).

 

Geçmişpeygamberlerde olduğu gibi, Hz. İsa'nın sağlığında da İncil, yazılı kitaphâline getirilmemiştir. Çünkü İsa (a.s)'ın tebliğ süresinin kısa oluşu veyaşadığı devrin şartları buna elvermiyordu. En erken yazıları İncil, İsa'dansonra 70'li yıllarda kaleme alınmıştır. Dolayısıyla Hz. İsa'nın tebliğ ettiğihakikatler anında kaydedilememiş, sonradan yazıları İncillere insan sözükarışmış ve böylece kitabın aslı tahrife uğramıştır.

 

Bugün kilisecekabul edilmiş dört resmi İncil vardır: Matta, Markos, Luka ve Yuhannaİncilleri. Bunların Havarilerden geldiği ve sahih olduğu kabul edilir.Bunlardan ilk üçü -birtakım ayrılıklara rağmen- ana mesele ve bölümlerindebirbirlerine yakındırlar. bunlar, "aynı bakış açısıyla yazılmışanlamında", "Sinoptik" İnciller adı verilir. Bu üç İncil, zamanbakımından dördüncü incilden öncedirler (Maurice Bucaıller, Kitâb-ı MukaddesKur'an ve Bilim (trc. Suat Yıldırım), İzmir, 1981, s. 90 vd.; EkremSarıkçıoğlu, Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi İstanbul 1983, s. 206 207).

 

Bu dört incildenMarkos'un incilinin en eskileri olduğu, Matta ve Luka incillerinin, hem bununeski şeklinden, hem de kaybolan ve "o" denilen bir kaynaktanmetinlerini aldıkları söylenmektedir. Bu incillerin dördüncüsü olan yuhannaincili ise, oldukça geç yazılmış mistik yönü ağır basan bir incildir (Schimmela.g.e., s. 118; Bucaıller, a.g.e., s. 96).

 

Dört incil veyazarları şunlardır:

 

Matta İncili; 28babtır. Matta, Havarilerden biri olup, M. 70 yılında hristiyanlığı yaymak içinyerleşmiş olduğu Habeşistan'da ölmüştür. İncilde Hz. İsa'nın Mesihliği üzerindedurur.

 

Markos İncili:Markos, Havarilerin reisi olan Petrus'un talebesidir. Hristiyanlığı yaymak içinyerleşmiş olduğu Mısırda M. 62 yılında ölmüştür. İncili 16 bab olup Hz. İsa'nınhayatından bahsetmektedir.

 

Luka İncili:Doktor veya ressam olduğu söylenen Luka, Pavlos'un talebesidir, Havarideğildir. İncili M. 60 yıllarında yazmıştır. 24 babtır. İsa'nın hayatı vetebliğ ettiği şeylerden bahsetmektedir.

 

Yuhanna İncili:24 bab olan bu incili yazanın Yuhanna'nın talebesi olduğu sanılmaktadır. Buİncil'de İsa'nın, Allah'ın oğlu olduğu tezi üzerinde ısrarla durulmaktadır.Aslında bugün elimizde bulunan İncil'de bu dört incilin dışında 23 incil dahaolup toplam 27 incilden meydana gelmiştir. Halbuki Allah'ın Hz. İsa'ya indirmişolduğu İncil birdir (Ahmet Kahraman, Dinler tarihi, İst. 1968, s. 189).

 

Bir ilim adamınıntespitlerine göre bugünkü incillerin gayesi; Hz. İsa'nın sözlerini ve işleriniaktarmakla, onun yeryüzündeki risaletinin tamamlandığı sırada, insanlarabırakmak istediği talimatları onlara tanıtmak olmuştur. Talihsizlik İncilyazarlarının, bildirdikleri olayların görgü tanığı olmamalarından ileri gelir.Onlar, Hz. İsa'nın hayatı hakkında muhtelif Yahudi-Hristiyan cemaatlerinin,bugün kaybolmuş bulunan ve sözlü rivayetle nihai metinler arasında vasıta rolüoynamış olan, sözlü veya yazılı durumda korunan bilgilerin, o topluluklarınsözcüleri tarafından anlatılmalarından başka bir şey değildir (MaurıceBucaılle, a.g.e., s. 369).

 

Kur'an-ı Kerim'desemavi kitaplardan ve İncil'den şöyle bahsedilmektedir:

 

"Sana kitabıhak ile ve kendinden öncekini doğrulayıcı olarak indirdi. Bundan önce deinsanlara doğru yolu göstermek için Tevrat ve İncil'i indirmişti. (Doğruyu veeğriyi birbirinden) ayırdeden (kitaplar)ı da indirdi. Allah'ın ayetlerini inkaredenler için mutlaka çetin bir azap vardır. Allah daima üstündür ve öcalandır" (Âlu İmran, 3/34).

 

"Allahdemiştir ki: Ey Meryem oğlu İsa, sana ve annene olan nimetimi hatırla! Haniseni Ruhu'l- Kudüs (Cebrail) ile desteklemiştim; beşikte ve yetişkin ikeninsanlarla konuşuyordun; sana kitab'ı, hikmet'i Tevrat'ı ve İncil'i öğrettim.Benim iznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yaratıyor, içine üflüyordun, benimiznimle kuş oluyordu; anadan doğma körü ve alacayı benim iznimle iyileştiriyordun;benim iznimle ölüleri (hayata) çıkarıyordun ve İsrailoğullarını sendensavmıştım; hani sen onlara açık deliller getirdiğin zaman, içlerinden inkaredenler; bu açık bir büyüden başka bir şey değil demişti (el-Mâide, 5/110).

 Benzer Dosyalar