Son Dakika Haberleri

İstanbul’un Fethinin Nedenleri  II. Mehmet babası II. Murat’ın ölümü üzerine 1451’de tekrarOsmanlı tahtına çıktı.

  II. Mehmet , Osmanlı devleti açısındanatılacak en önemli adımın, İstanbul’un alınması olacağına inanıyordu. Ona göreancak bu yolla devletin güvenliği sağ-lanabilir, sınırları genişletilebilirdi.

  İstanbul, Avrupa’yı Asya’ya bağlayan önemliticarî yolların kavşağındadır. Ayrı-ca Akdeniz’i Karadeniz’e bağlayan suyollarının birleştiği yerdedir. Bu nedenle ekonomik ve ticarî önemi büyüktür.

  Bizans imparatorluğu , Anadolu Türk siyasalbirliği ve Osmanlı Devleti’nin güvenliği açısından bir tehdit oluştu-ruyordu.Bizanslılar, Avrupa devletlerini ve Anadolu beyliklerini Osmanlılar aleyhinekışkırtıyor., şehzadeler arasındaki taht kavgalarını körüklüyorlardı.

  Osmanlı Devleti’nin, Anadolu ve Rumeli’dekitopraklarının bütünlüğü , an-cak Bizans Devleti’ne son vermesiylesağ-lanabilirdi. Çünkü Bizans İmparatorluğu , Osmanlı toprakları arasındakalmıştı. Bizans’ın varlığı devam ettiği sürece, Os-manlıların Rumeli’dekigüvenliği tamamen sağlanmış olmayacaktı. Ayrıca Anadolu ile Rumeli arasındakigeçişlerde Bizans, önemli bir engel oluşturuyordu.

 Benzer Dosyalar