Son Dakika Haberleri

Noktanın kullanıldığı yerler ders notuNOKTA

a.         Cümle sonlarındakullanılır:

Türk’üm.

Akıl yaştadeğil baştadır.

UYARI: Cümle tırnak ya daparantez içine alınmış ifadelerle bitiyorsa bu durumda nokta tırnak ya daparantez işaretinden sonra konur.

Dilbilgisininbölümlerinden biri de sentakstır (cümle bilgisi).

KemalTahir’in senaryolarından bazıları film haline de getirildi (Haremde DörtKadın, Yarın Bizimdir, Namusum İçin).

b.         Kısaltmaların sonunanokta konur:

Dr.(doktor); bkz. (bakınız); Alb. (Albay)

Prof.(profesör); vb. (ve benzerleri); sf. (sıfat)

Bununlabirlikte çok tanınan isimlerin büyük harf kullanılarak yapılan kısaltmalarında,günümüzde, nokta kullanılmamaktadır:

TC (TürkiyeCumhuriyeti)

TBMM(Türkiye Büyük Millet Meclisi)

MEB (MilliEğitim Bakanlığı)

PTT(Posta, Telgraf, Telefon)

c.         Sayılardan sonra sırabildirmek amacıyla nokta kullanılır. Burada nokta sayı sıfatı anlamındadır:

3. (üçüncü);II. Mehmet; IV. Cadde;

XIX. yüzyıl;72. Sokak

II. Mahmut (1808-1839),Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmıştır.

 UYARI:Cadde, sokak ve ev numaralarından sonra nokta işareti mutlaka kullanılmalıdır.Nokta kullanılmadığı takdirde yukarıdaki örneklere bakılarak dört tane cadde,yetmiş iki tane sokak anlamı çıkabilir.

d.         Tarihlerinyazılışında saat, gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak içinnokta kullanılır:

28. 5. 1966

30. 3. 1967

RomanlarıylaTürk tarihine yeni bir bakış açısı getiren Kemal Tahir, 21.4.1971tarihinde öldü.

Okulumuzdabirinci ders saat 9.10’da başlamaktadır.

UYARI: Tarihlerde ay adlarıyazı ile yazılabilir. Bu durumda ay adlarından önce veya sonra noktakullanılmaz:

28Mayıs 1966
30 Mart 1967

e.         Bibliyografikkünyelerin sonuna nokta konur:

LEVEND, AgâhSırrı, Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, Ankara 1960.

YALÇIN,Sıddıka Dilek, Haldun Taner’in Hikâyeleri ve Hikâyeciliği, Ankara, BilgiYayınevi, 1995.

f.          Bir yazıda maddelerigösteren rakam ve harflerden sonra nokta kullanılır:

I. 1. ; II.2.

A.a. ; B. b.

g.         Üçlü gruplara ayrılarakyazılan büyük sayılarda gruplar arasına nokta konur:

778.964.795

54.257.374

1.257.803

h.         Matematikte çarpıişareti yerine kullanılır:

3 . 7 = 21

4. 5 = 20Benzer Dosyalar